V E D T Æ G T E R

F O R

D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N

Sct. Joseph Søstrenes Skole i Ordrup

 

SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

§ 1.

Skolens navn er "Den selvejende institution Sct. Joseph Søstrenes Skole". Skolen er oprettet i år 1888.

Stk. 2. Skolens hjemsted er Gentofte kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Skovkrogen 19, 2920 Charlottenlund.

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR- nr.: 19 48 71 13

II. SKOLENS FORMÅL

§ 2.

Skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.

Stk. 2. På skolen skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.

Stk. 3. Skolen er sin økumeniske opgave bevidst.

Stk. 4. Skolen skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.

Stk. 5. På skolen skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.

Stk. 6. Skolen skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.

Stk. 7. Skolen drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 8. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 9. Uddybende bemærkninger til skolens formål optages som bilag til vedtægten.

 

III. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

§ 3.

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift - herunder forvaltningen af de statslige tilskud - er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen, jfr. § 6, stk. 1 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der for to år ad gangen udpeges/vælges således:

a. Et medlem udpeges af Sct. Joseph Søstrenes Ordenssamfund.

b. Et medlem udpeges af den katolske biskop i København.

c. Et medlem udpeges af menighedsrådet for Sct. Andreas Kirke i Ordrup.

d. To medlemmer vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen).

 

 

Stk. 4. De under stk. 3 litra a og litra c udpegede bestyrelsesmedlemmer samt det ene under litra d. valgte medlem afgår i ulige årstal pr. den 1. november, medens det andet under litra d. valgte medlem og det under litra b udpegede medlem afgår i lige årstal ligeledes pr. den 1. november. Hvert år vælges for et år et af forældrekredsen fastsat antal suppleanter for de under litra d nævnte medlemmer. Suppleanterne optages automatisk i bestyrelsen, hvis en eller begge medlemmer nævnt under litra d træder ud af bestyrelsen.

Stk. 5. Meddelelse om, hvem der er udpeget som bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 3, stk. 3, litra a, b og c, afgives skriftligt senest den 1. november i det år, hvor udpegningen har fundet sted.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke afsættes i funktionsperioden.

Stk. 7. De under stk. 3 litra d. valgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 8. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 9. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

Stk. 10. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 11. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald. Konstituering kan kun ske, hvis mindst 4/5 af bestyrelsen er til stede.

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 14. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 15. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne i de i § 2, stk. 7 nævnte regler for at være medlem af bestyrelsen jfr. § 5, stk. 6 i lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 16. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges / henholdsvis udpeges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. Ved supplering af bestyrelsen i funktionsperioden skal antallet af medlemmer (to) valgt af og blandt forældrekredsens medlemmer opretholdes.

Stk. 17. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 18. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, idet en række beslutninger dog alene kan træffes ved særlig majoritet jfr. § 3, stk. 22 og § 10, stk. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 19. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 20. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægten.

Stk. 21. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 22. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt om andre væsentlige købs- og lejekontrakter kræves det, at mindst 4/5 af bestyrelsen stemmer herfor.

Stk. 23. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen.

 

Stk. 24. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jfr. dog bestemmelsen i § 3 stk. 2 om, at skolens leder har den daglige pædagogiske ledelse af skolen, jfr. dog bestemmelserne om, at bestyrelsen og den katolske biskop af København i fællesskab træffer beslutning om visse vedtægtsændringer (§ 10, stk. 3) og om skolens nedlæggelse, medmindre nedlæggelsen er nødvendig til opfyldelse af lovkrav (§ 11, stk. 1) og jfr. dog forældrekredsens kompetencer (§ 7, stk. 14).

IV. REGNSKAB M.V.

§ 4

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet jfr. ministeriets regler herom. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

V. FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V., FORÆLDREKREDSMØDE OG FORÆLDREREPRÆSENTSKAB

§ 5

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.

Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den, der har eleven i pleje, dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret - skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen.

§ 6

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.

Stk. 2. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.

Stk. 3. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

§ 7

Forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af oktober måned. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til forældrekredsmødet. Indkaldelsen sker ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til forældrekredsmøde skal indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pæda gogiske forhold.

3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af § 3, stk. 3 litra d.

4. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jfr. § 3, stk. 4.

5. Eventuelt.

Stk. 2. På forældrekredsmøder, hvor der vælges tilsynsførende jfr. § 6, stk. 1, suppleres dagsordenen med følgende punkter:

1. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 4 år) for skolens tilsynsførende.

2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen.

3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter.

4. Valg af tilsynsførende.

Stk. 3. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og – i de år hvor der skal ske valg af tilsynsførende – gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.

Stk. 4. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 5. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

Stk. 6. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 7. Bestyrelsen og skolens ledelse har møderet og taleret ved forældrekredsens møder. Herudover træffer forældrekredsen selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i forældrekredsmøder og i givet fald hvilke personer.

Stk. 8. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på forældrekredsmøder.

Stk. 9. Der skal føres protokol over det på forældrekredsmøder vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 10. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

Stk. 11. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forælder afgive stemme det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.

Stk. 12. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk.13. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.

Stk. 14. Forældrekredsmødets kompetencer er anført i § 3, stk. 3 litra d., § 6, stk. 1, og § 6, stk. 3.

Stk. 15. Forældrene til børn på skolen vælger et forældrerepræsentantskab, for hvilket der er fastsat et særligt sæt vedtægter. Forældrerepræsentantskabet har til formål at medvirke til det bedst mulige samarbejde skole, elever og forældre imellem.

VI. SKOLENS DRIFT

§ 8

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

VII. TEGNINGSRET

§ 9

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Ved køb salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme tegnes skolen dog af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

VIII. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT

§ 10

Medmindre andet er bestemt nedenfor, kan skolens bestyrelse med almindelig stemmeflerhed vedtage vedtægtsændringer.

Stk. 2. Til ændring af vedtægtsbestemmelserne om skolens formål ( § 2), om bestyrelsens sammensætning (§ 3, stk. 3) om vedtægtsændring (§ 10) eller om skolens nedlæggelse (§ 11) fordres det, at ændringen vedtages med 4/5 majoritet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Forslag til ændring af vedtægtsbestemmelser om skolens formål (§ 2) og om bestyrelsens sammensætning (§ 3, stk. 3) skal for at opnå gyldighed tillige godkendes af den katolske biskop af København. Det samme gælder ændring af § 10, stk. 3 og § 11, stk. 1.

Stk. 4. Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

IX. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN M.V.

§ 11

Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af bestyrelsen, dog kun efter forudgående godkendelse af den katolske biskop af København. Denne godkendelse kræves dog ikke, hvis nedlæggelsen af skolen er nødvendig til opfyldelse af lovkrav.

Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 7 og 8, skal den nedlægges.

Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 6. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 7. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til brug for skoleformål til en eller flere katolske skoler, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 8. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen vedtægten.

ooooo OOOOO ooooo

Således vedtaget den 3. maj 2005 af bestyrelsen for Sct. Joseph Søstrenes Skole:

 

Lars Lorensen,

Annette Rønnow Thomsen,

Lise Lotte Bundesen,

Knud Foldschack,

Således godkendt af den katolske biskop af København:

 + Czeslaw Kozon

 Således godkendt af Undervisningsministeriet:

 

 Bilag til vedtægtens § 1, stk. 9.

 Sct. Joseph Søstrenes skoles særkende er dannelsen af et skolemiljø, som i frihed og næstekærlighed levendegøres af evangeliets ånd.

 MÅL

Skolen vil bringe barnet i overensstemmelse med sit egentlige værd som skabt i Guds billede samt fremme forståelsen hos barnet af altid at "være undervejs til sig selv".

Skolen vil gennem sin undervisning fremme lysten hos børnene til at undres for derved at erkende det gode, det sande og det smukke. Skolen vil motivere til at vise ægte livsglæde.

Skolens dagligdag skal på alle områder udgøre en kristen praksis, der kan være med til at synliggøre den enkelte elevs gudsforhold.

 UDMØNTNING

Omsorg:

Skolen ser det som sin opgave at drage omsorg for det enkelte barn.

Der skal gives tid og rum for at det enkelte barn udvikler selvværd og selvtillid.

Skolen vil fremme viljen til at søge og til at se det bedste i medmennesket.

Der skal skabes grobund for at troen kan vokse i det enkelte menneske.

 Fællesskab:

Skolen vil fremme respekt for andre menneskers værdighed samt udvikle evne og vilje til aktiv tolerance.

Skolen vil opdrage til åbenhed overfor andre kulturer for at vi kan lade os inspirere/berige af dem.

Skolen opfatter fællesskab som et gensidigt forpligtende fællesskab byggende på høj grad af tillid og ansvarlighed

Skolen opdrager det enkelte individ til at se og forstå opgaven i at yde tjeneste for fællesskabet.

Dannelse

Skolen vil sende eleverne af sted med gode færdigheder og kundskaber men også med en god karakter.

Skolen vil styrke elevernes mod til at træffe sådanne valg, at de i stedet for at leve med tiden tør leve i tiden.

Skole/hjem samarbejdet

Skolen anser samarbejdet med hjemmet som en forudsætning for at udfylde sin opgave.

 FORVENTNINGER

Sct. Joseph Søstrenes Skole forventer af forældrene:

 • at hjemmet er sig bevidst om dets primære ansvar for barnets opdragelse
 • at hjemmet loyalt og aktivt bakker op omkring skolens værdigrundlag og formål
 • at hjemmet viser levende interesse for barnets liv og færden i skolen
 • at hjemmet aktivt medvirker til at skabe overensstemmelse mellem rammer for klassens samvær hjemme og de rammer der er om klassens samvær på skolen
 • at hjemmet understøtter barnets trosliv
 • at hjemmet tilvælger enhver elev, som skolen har valgt som værende elev på skolen
 • at hjemmet medvirker til tolerance og respekt samt rummelighed over for forskellige holdninger, det være sig politiske såvel som religiøse
 • at hjemmet anser skolefællesskabet samt klassefællesskabet som værende lige så vigtig en opgave som eget barns skolegang
 • at hjemmet fremmer modet til at fravælge og tilvælge det, som samvittigheden byder
 • at hjemmet skaber optimale rammer for både elevens personlige fordybelse samt hjemmeforberedelse
 • at hjemmet støtter op omkring skolens mødetider samt ferieplan
 • at hjemmet respekterer de kommunikationsveje, skolen afstikker

(se bilag herom)

 • at der tales med frem for at der tales om

 Sct. Joseph Søstrenes Skole forventer af eleverne:

 • at eleven tager vare på egen læring
 • at eleven udvikler egne færdigheder og kundskaber
 • at eleven bidrager til gode rammer for andres læring
 • at eleven viser hensyn
 • at eleven viser tolerance og respekt samt rummelighed over for forskellige holdninger, det være sig politiske såvel som religiøse
 • at eleven er over for andre, som han ønsker andre skal være over for en selv
 • at eleven er en god og hjælpsom kammerat
 • at eleven behandler andre med respekt i tale og væremåde
 • at eleven bidrager positivt til fællesskabet
 • at eleven vil skolefællesskabet og klassefællesskabet lige så meget som egen skolegang
 • at eleven taler med frem for at tale om

 Sct. Joseph Søstrenes Skole forventer af de ansatte:

 • at den ansatte loyalt og aktivt bakker op omkring skolens værdigrundlag og formål og som sådan identificerer sig med formålets udmøntninger
 • at den ansatte vil skolefællesskabet og det kollegiale fællesskab lige så meget som egen personlige lærergerning
 • at den ansatte vil "vi-kulturen" frem for "jeg-kulturen" eller "du & jeg-kulturen"
 • at den ansatte bidrager til åbenhed og direkte kommunikation
 • at den ansatte taler med frem for at tale om
 • at den ansatte loyalt og aktivt bakker op omkring det kollegiale sammenhold

 

 Bilag til vedtægtens § 3 stk. 20

 

FORRETNINGSORDEN

FOR

BESTYRELSEN VED

Sct. Joseph Søstrenes Skole i Ordrup.

§ 1.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand. Valget foretages hvert år i november måned.

§ 2.

Bestyrelsen afholder møde mindst 5 gange pr. år, eller på begæring af 3 medlemmer af bestyrelsen, eller på begæring af skolens ledelse, eller så ofte formanden finder det fornødent.

§ 3.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 5 dages varsel med angivelse af dagsorden. Skriftligt materiale til behandling på et bestyrelsesmøde udsendes så vidt muligt sammen med dagsordenen. Der kan ikke træffes beslutninger i sager, der ikke er optaget på dagsordenen, medmindre hele bestyrelsen er enige herom.

§ 4.

Formanden – og i hans fravær næstformanden – leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en forhandlingsprotokol. Referater underskrives af bestyrelsen på det følgende bestyrelsesmøde. Ethvert bestyrelsesmedlem er berettiget til kort at få sin evt. afvigende mening indført i referatet. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

§ 5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver dog, at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget. Endvidere indeholder vedtægtens § 9 stk. 2 en bestemmelse om kvalificeret majoritet ved beslutning om særlige vedtægtsændringer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 6.

Med taleret men uden stemmeret deltager i bestyrelsens møder skolens ledelse, samt tillige normalt en repræsentant for Pædagogisk Råd. Lærerrådsformanden deltager dog ikke i behandlingen af personalesager.

§ 7.

Deltagere i bestyrelsesmøderne har tavshedspligt med hensyn til alle på møderne drøftede forhold, medmindre andet vedtages. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og skolens ansatte jfr. § 5 stk. 8 i lov om friskoler og private grundskoler. For så vidt angår inhabilitet henvises endvidere til bestemmelserne i lovens § 5 stk. 6.

§ 8.

Skolens revisor er berettiget til at deltage i det bestyrelsesmøde, i hvilket regnskabet er til behandling, ligesom revisor i særlige tilfælde er berettiget til at foranledige bestyrelsen indkaldt til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er i øvrigt berettiget til at anmode revisor om at komme tilstede på et bestyrelsesmøde.

§ 9.

Nærværende forretningsorden er bilag til skolens vedtægt.